MPN Intranet site

เครือข่ายภายในโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ดำเนินการใช้ระบบแสดงตนในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน

ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันผู้อื่นแอบอ้าง

ตรวจสอบสถานะการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ hotspot.net

เวปไซต์นี้มีอะไร

บุคคลทั่วไป

-ภาพกิจกรรม

-ปฏิทินกิจกรรมของนักเรียน

-ข่าวประขาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน

-ดูเกรดออนไลน์

-ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ

-การใช้เทคโนโลยี/อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน

-คีย์เกรด

-ปฏิทินปฏิบัติงาน

-คำสั่งสำนักการศึกษา

-คลิป footage จากชมรมศูนย์ข่าวฯ

ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ได้รับสิทธิ์การใช้งาน G Suite for Education ทุกคน

สามารถเข้าระบบได้โดยใช้ e-mail ของโรงเรียน ---> รายละเอียด คลิ๊ก!

ท่านสามารถสอบถามปัญหาการใช้งานได้ที่ LINE นี้

YOUTUBE CHANNEL

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

ศูนย์ข่าว มปน.