หน้า website ที่ท่านกำลังเข้าใช้งาน ถูกกำหนดสิทธิ์ไว้สำหรับนักเรียนเท่านั้น

หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าถึง โปรดตรวจสอบว่าท่านได้ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของโรงเรียนก่อนใช้งาน website นี้

นักเรียนสามารถเข้าใช้งานได้โดยลงชื่อเข้าใช้รูปแบบบัญชีด้านล่างนี้

เลขประจำตัวนักเรียน@mpnsch.info

รหัสผ่านคือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

เช่น

02468@mpnsch.info

1234567890123

หากนักเรียนต้องการใช้งานในมือถือ

โปรดศึกษาการเพิ่มบัญชี Google จากคู่มือการใช้งานโทรศัพท์เครื่องนั้น